Whmcs V7.7.1

Tháng Tư 16, 2019 admin 0

Apps & Integrations A new way to browse available modules and integrations that includes all apps and integrations shipped with WHMCS by default as well […]

Install Htop Centos 7

Tháng Tư 14, 2019 admin 0

————– For RHEL/CentOS 7 ————– wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm Once EPEL repository has been installed, you can hit the following yum command to fetch and install […]

Download Windows Server 2016

Tháng Tư 14, 2019 admin 0

Windows Server 2016 là hệ điều hành Cloud-Ready hỗ trợ khối lượng công việc hiện tại của bạn và giới thiệu các công nghệ mới giúp […]

Download Windows Server 2019

Tháng Tư 14, 2019 admin 0

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát […]