Chưa được phân loại

Install Htop Centos 7

————– For RHEL/CentOS 7 ————– wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm Once EPEL repository has been installed, you can hit the following yum command to...

Written by admin · 10 sec read >

————– For RHEL/CentOS 7 ————–

wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm

Once EPEL repository has been installed, you can hit the following yum command to fetch and install the htop package as shown.

Mã:
yum install htop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *