Khuyến nghị đầu tư: DASH

Đây là một Khuyến nghị đầu tư ngắn hạn dựa trên một sự tiếp nối của xu hướng đi lên. Giá đã phá vỡ SMA100 và nó cho tín hiệu đảo chiều xu hướng. Sau khi hồi phục đến vùng hỗ trợ được hình thành bởi mức hỗ trợ SMA100 và 0.070000, chúng ta có cơ hội mua mới. Giá đã hồi phục từ vùng này và RSI khẳng định sự đảo ngược giá. Đường MACD hỗ trợ xu hướng đi lên.

Các tín hiệu thương mại được dựa trên biểu đồ Binance
Khuyến nghị đầu tư: DASH/BTC
Giá mua: 0.0716 BTC
Cắt lỗ: 0.0695 BTC
Target ngắn hạn: 0.074 BTC
Target dài hạn: 0.078 BTC