Chưa được phân loại

Nén và giải nén trong linux centos 6 centos 7 nén zip, tar.gz và tar.bz2.

1. Nén và giải nén file có đuôi .gz 1.1 Nén gzip 1.2 Giải nén gunzip 2. Gom...

Written by admin · 40 sec read >
1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
1.1 Nén
gzip [tên file]
1.2 Giải nén
gunzip [tên file]
2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
2.1 Gom
tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] ...
2.2 Bung
tar -xvf [file.tar]
2.3 Nén và Gom
tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 ...
2.4 Giải nén và bung
tar -zxvf [file.tar.gz]
3. Giải nén file có đuôi .bz2
tar xjvf [file.tar.bz2]
Các định dạng khác :
ZIP
-Nén một thư mục, sử dụng:
zip -r folder.zip folder
-Giải nén, sử dụng:
unzip file.zip
TAR.GZ
-Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
tar -zcf folder.tar.gz folder
-Giải nén, sử dụng:
tar -zxvf file.tar.gz
TAR.BZ2
-Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
tar -jcf folder.tar.bz2 folder
-Giải nén, sử dụng:
tar -jxvf file.tar.bz2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *