Chưa được phân loại

Upgrade MariaDB 5.5 to MariaDB 10.1.12 plesk centos 7

B1 : vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo B2 : name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck = 1 B3 : yum...

Written by admin · 6 sec read >
B1 :
vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
B2 :
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck = 1
B3 :
yum upgrade

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *