Blog

Video: Đại bàng không kích nai tơ

Written by admin · 12 sec read >

Con nai nhỏ vừa vụt chạy ra khoảng trống bên ngoài cánh rừng, con đại bàng từ đâu đó trên không trung đã ngay lập tức lao tới như tên bắn.

Xem video:

]]>

Bitcoin Exchange Script

admin in Blog
  ·   1 min read